За нас

Сертификати

Мармодом ООД притежава следните сертификати:

 • сертификат

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ №BG16RFOP002-2.089-4040-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
  виж сертификата

 • сертификат

  СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”
  виж сертификата

 • сертификат

  СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0138 „Нови работни места в "Мармодом" ООД“, процедура ”НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”,ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. На 15.08.2016 „Мармодом“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0138 „Нови работни места в "Мармодом" ООД“ ще се реализира в рам
  виж сертификата

 • сертификат

  Ръководството на “Мармодом” ООД приема политика за изграждане и внедряване на система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на дружеството и за постоянно подобряване на икономическото му състояние.
  виж сертификата

 • сертификат

  В края на Юли 2015г. Мармодом премина успешно ресертификационен одит по ISO 9001:2008.
  виж сертификата

 • сертификат

  Ръководството на “МАРМОДОМ” ООД, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛОВИЯ НА ТРУД, която е изведена от ВИЗИЯТА и МИСИЯТА на Организацията и е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ на “МАРМОДОМ” ООД.
  виж сертификата

 • сертификат

  ПОЛИТИКА на СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА “МАРМОДОМ” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НАРАСТВАЩА ЕФИКАСНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ , СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ , ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ПЕРСОНАЛА , КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
  виж сертификата

 • сертификат

  През месец септември 2013г Мармодом ООД беше сертифициран по BS OHSAS 18001:2007
  виж сертификата

 • сертификат

  През месец август 2009г. Мармодом ООД беше сертифицирано по новия стандарт ISO 9001:2008.
  виж сертификата

 • сертификат

  През месец август 2006г. Мармодом успешно се сертифицира по ISO 9001-2000. Това събитие е резултат на разбирането ни за постоянно преследване на качеството и перфектното обслужване на клиента.
  виж сертификата